ส้มโอขาวแป้น

//ส้มโอขาวแป้น
ส้มโอขาวแป้น2020-12-09T09:59:06+00:00

ไม่สามารถหาสิ่งใดแทน “ส้มโอขาวแป้น” ที่ควรลอง

“ส้มโอขาวแป้น” ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพันธุ์ดั้งเดิมของนครชัยศรี โดยในอดีตพื้นที่นครชัยศรีมีพื้นที่กว้างขวาง เรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ในฤดูน้ำหลากจะพัดพาเอาตะกอนอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์มาสะสม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า “น้ำไหล ทรายมูล” รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ “ส้มโอนครชัยศรี” มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่น ๆ และในปัจจุบันนิยมปลูกกันในแถบอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมรวมทั้งนิยมปลูกในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งในจังหวัดนนทบุรีเรียกส้มโอพันธุ์ขาวแป้นในอีกชื่อหนึ่งว่า “ขุนนนท์”

ชื่อของ “ส้มโอขาวแป้น” มีที่มาจาก ผลที่มีลักษณะกลมแป้น แต่ไม่แป้นเท่าพันธุ์ทองดี ด้านขั้วผลไม่มีจุกและจีบ ฐานของผลมนราบหรือแบนเว้าเล็กน้อยผิวผลเรียบสีค่อนข้างเขียว ขนาดผลโตปานกลาง เปลือกในมีสีขาว เนื้อค่อนข้างใหญ่มีสีเหลืองอมขาว มีน้ำมากและแยกออกจากกันได้ง่าย รสชาติหวาน อมเปรี้ยวออกขมเล็กน้อย เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย

แหล่งที่มา: ไร่กล้อมแกล้ม. (ม.ป.ป.). ส้มโอ. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.kasetloongkim.com/modules. php? name=Content&pa=showpage&pid=111

ส้มโอ. (ม.ป.ป.). สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Plant_Pathology/2545/Bs/AudomsakJu/chapter2.pdf

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. (2559). นครปฐมเตรียมจัดงาน “วันส้มโอมณฑล

นครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐม” ครั้งยิ่งใหญ่. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail_rss&id=515

ที่มารูปภาพ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3442362969190387&set =a.274185206008195&type=3

Total Page Visits: 1466 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok