ความเป็นมาของโครงการ

/ความเป็นมาของโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ2020-12-03T05:29:38+00:00

เรามีความเป็นมาอย่างไร

     คลองมหาสวัสดิ์เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมพืชรวมไปถึงกรรมวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า ในอดีตมีไม้ผลพื้นเมืองที่น่าสนใจจำนวนมาก แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปจากชุมชนด้วยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้พันธุ์ไม้ผลคลองมหาสวัสดิ์สูญหาย กลุ่มผู้จัดทำซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้สำรวจเรื่องเล่าเกี่ยวกับไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ตลอดจนต่อยอดไม้ผลพื้นเมืองและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องสู่การตลาดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการจัดทำ “โครงการพัฒนาต้นแบบและการเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์” ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบแก่ผู้ประกอบการร้านขายต้นไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มยอดขายพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์ ชุดปลูกไม้ผลดังกล่าวได้นำความรู้ด้านภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยามาเพิ่มมูลค่าและขับเน้นเอกลักษณ์ให้แก่ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์ให้โดดเด่นมากขึ้น

     นอกจากนี้คณะผู้จัดทำโครงการยังได้บูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ การใช้เทคนิคคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

    “โครงการพัฒนาต้นแบบและการเพิ่มมูลค่าพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (community biobank manual) สนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทางการเงินให้องค์กรของชุมชน พ.ศ. 2552 เป็นกลไกลหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่มีความสำคัญต่อการสร้างรายได้และลดความเลื่อมล้ำของสังคม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในดำเนินการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ของเรา

  1. รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์สำหรับนำไปอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  2. จัดทำชุดปลูก “ไม้ผลมงคลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์” สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการใช้เรื่องเล่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อให้ร้านขายต้นไม้ได้นำข้อมูลที่โครงการจัดทำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองคลองมหาสวัสดิ์ได้
Total Page Visits: 872 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok