คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) ให้แก่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

//คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) ให้แก่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

วันที่ 3 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดยอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำ การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างผลงานคลิปวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement) ด้านบริการวิชาการเพื่อการนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถทำคลิปวิดีโอสั้นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนมีอยู่แล้วได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในชุมชนมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

2022-09-05T04:20:52+00:00
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok